Algemene voorwaarden en privacy

Emmett Techniek Nederland en België heeft de hoofdvestiging in Leerbroek. Fysioparamedico is een nevenvestiging in Woerden van Emmett Techniek Nederland en België, waar m.n. patiënten-behandeling plaatsvindt.

Voor Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico gelden Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Hieronder staat de volledige tekst van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Emmett Technieke Nederland en België en Fysioparamedico die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in december 2016.

Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico gesloten overeenkomsten inzake opleidingen, workshops, presentaties, consulten, behandeling en/of onderzoek, EMM-Tech trainingen en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) al dan niet (para)medische goederen en/of diensten van Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. De patiënt/debiteur wordt geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben door het inschrijven voor opleidingsmodules, presentaties, workshops, door het aanvaarden van behandeling en/of onderzoek door Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico c.q. het opdracht geven aan Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico tot het leveren van goederen en/of diensten aan patiënt/debiteur.

3. Enige afwijking van deze voorwaarden is slechts van kracht indien Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze voorwaarden aan Emmett techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico toekomende rechten leidt niet tot verval van deze rechten.

4. Voor zover ten behoeve van de controle op de identiteit persoonsgegevens worden vastgelegd zullen deze zonder toestemming van betrokkene, voor geen ander doel worden gebruikt dan het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

5. Emmett techniek Nederland en België en Fysioparamedico garanderen een correcte vastlegging van de patiënt-/debiteurgegevens. Het is de plicht van de patiënt/debiteur om wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Emmett Techniek Nederland en België of Fysioparamedico. Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico mogen te allen tijde uitgaan van de juistheid van de in haar administratie voorkomende gegevens van patiënt/debiteur. Vertraging in de factuurontvangst ten gevolge van onjuistheden in de patiënt-/debiteurgegevens schorten de betalingstermijn – zoals vermeld in artikel 7 – niet op.

6. Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico zijn, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd vooraf gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de debiteur te verlangen.

7. Betaling van facturen dient zodanig te geschieden, dat uiterlijk 30 dagen na factuurdatum Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico de beschikking hebben gekregen over het bedrag van de factuur, zulks hetzij door overschrijving of storting op een van de bankrekeningen van Emmett Techniek Nederland en België of Fysioparamedico (zoals vermeld op de factuur) hetzij door betaling ten kantore van Emmett Techniek Nederland en België of Fysioparamedico.

8. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behouden Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico zich het recht voor de gereserveerde tijd en/of het afgesproken consult, behandelsessie of onderzoek voor 50% in rekening te brengen, met een minimum van € 30,- (tarief 2016, met indexering).

9. Voor de door Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico georganiseerde opleidingen, workshops, presentaties, cursussen e.d. geldt de volgende annuleringsregeling. De deelnemer wordt bij inschrijving gewezen op deze algemene voorwaarden en tekent voor akkoord. Vervolgens wordt een factuur gestuurd, met uiterste betaaldatum 7 dagen voorafgaand aan de opleidingsmodule, workshop, presentatie, cursus e.d. Bij afmelding tot 21 dagen voorafgaand is 25% van de kosten als administratiekosten verschuldigd. Bij afmelding tot 7 dagen tevoren is 50% van de kosten verschuldigd. Bij latere afmelding zijn de volledige kosten verschuldigd.

10. Door het enkele feit dat Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking hebben gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de patiënt/debiteur zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

11. De patiënt/debiteur is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente aan Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico verschuldigd over hetgeen Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van eentwaalfde deel van de op dat moment geldende wettelijke rente, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gehouden.

12. Voor rekening van patiënt/debiteur komen voorts alle door Emmett Techniek Nederland en België of Fysioparamedico in verband met invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechte-lijke kosten, voor zover van toepassing verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. Indien de patiënt/debiteur na een eerste herinnering nog niet heeft betaald, zal Emmett Techniek Nederland en België of Fysioparamedico een aanmaning versturen. De kosten van de aanmaning(en) komen voor rekening van patiënt/debiteur. Indien na een aanmaning nog niets is betaald, wordt de vordering overgedragen aan een incassobedrijf, en komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van patiënt/debiteur.

13. Ieder beroep op schuldvergelijking door een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt uitgesloten.

14. Alle door een patiënt/debiteur gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de patiënt/debiteur dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15. Door het enkele feit van achterstand in betaling door de patiënt/debiteur zijn, ondanks enig andersluidend beding, door de enkele sommatie van Emmett Techniek Nederland en België of Fysioparamedico tot algehele betaling ook alle overige door de patiënt/debiteur aan Emmett Techniek Nederland en België of Fysioparamedico verschuldigde bedragen ineens en terstond opeisbaar.

16. Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico zijn gerechtigd de levering van goederen en/of diensten aan een patiënt/debiteur te weigeren c.q. op te schorten indien enig opeisbaar bedrag verschuldigd is of indien patiënt/debiteur geen medewerking verleent aan hetgeen in de artikelen 5, 6 en 7 van deze voorwaarden is gesteld, behoudens in gevallen waarin de verlening van (para)medische zorg niet kan worden uitgesteld of onthouden zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene ernstig in gevaar te brengen.

17. Emmett Techniek Nederland en België en Fysioparamedico zijn gerechtigd om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor opleidingen, workshops, presentaties en/of behandeling/onder-zoek en/of de levering van (para)medische diensten en/of goederen te wijzigen, voor zover van toepassing overeenkomstig de geldende prijs-/tariefsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

18. Emmett Techniek Nederland en België is een eenmanszaak, waarin de representative van Emmett Techniek Australië de werkzaamheden in Nederland en België verricht, die passen bij zijn contractuele rechten en plichten. Daarnaast organiseert en ondersteunt Emmett Techniek Nederland en België activiteiten die tot doel hebben Emmett Techniek breder onder de aandacht te brengen, te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek, verdere professionalisering van de Emmett practitioners te bevorderen en inetrnationale samenwerking te bevorderen. De opleidingen van Emmett Techniek zijn in Nederland geaccrediteerd bij SNRO.
De fysiotherapeuten van Fysioparamedico zijn aangesloten bij de CKR, en zijn aangesloten bij een klachtenregeling. Zij voldoen aan de daartoe van rechtswege gestelde eisen.

19. Op elke overeenkomst tussen Emmett Techniek Nederland en België en/of Fysioparamedico en patiënt/debiteur is Nederlands recht van toepassing.

Leerbroek, december 2016